ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Датум почетка примјене тарифних ставова је 01.05.2016. године.

 

I

 

Тарифни ставови за јавно снабдијевање крајњих купаца електричне енергије у Републици Српској у случају када се цијена за услугу снабдијевања исказује кроз тарифне ставове за тарифни елемент мјерно мјесто су сљедећи:

tabela javno snabdijevanje

 Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додату вриједност.

 

II

Oбрачунска снага за тарифне групе купаца из категорије потрошње на 0,4 kV напону којима се обрачунска снага не утврђује мјерењем износи:

Остала потрошња 2. и 3. тарифна група:               5 kW

Остала потрошња 6. и 7. тарифна група:               7 kW

Домаћинства 1. тарифна група:                            3,3 kW

Домаћинства 2. тарифна група:                            5,2 kW.

Фиксни мјесечни износ накнаде за обрачунску снагу по мјерном мјесту, који не садрже порез на додату вриједност:

ГРУПЕ КУПАЦА Виша сезона
(мјесечно КМ)
Нижа сезона
(мјесечно КМ)
Остала потрошња 2. и 3. тарифна група (5 kW) 20,74 15,96
Остала потрошња 6. и 7. тарифна група (7 kW) 29,04 22,34
Домаћинства 1. тарифна група (3,3 kW) 4,67 3,59
Домаћинства 2. тарифна група (5,2 kW) 7,36 5,66

 

 

 

 

 

 

III

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 1. октобра до 31. марта.

Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.

Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 - 22,00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена.

Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 - 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова.

Нaкнaдa зa oбнoвљивe извoрe енергије

Свим купцимa oбрaчунaвa сe нaкнaдa зa oбнoвљивe извoрe енергије у изнoсу oд 0,0052 КM/kWh

(На снази од 01.01.2018.)

Elektrokrajina Информације за купце Тарифе / Цијене ел. енергије Тарифни ставови за јавно снабдијевање