ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Датум почетка примјене тарифних ставова од 01.05.2016. године.

I

Тарифни ставови за резервно снабдијевање крајњих купаца електричне енергије у Републици Српској у случају када се цијена за услугу снабдијевања исказује кроз тарифне ставове за тарифни елемент мјерно мјесто су сљедећи:

 

ОПИС Тарифни ставови за резервно снабдијевање  
Обрачунска снага Активна електрична енергија Прекомјерно преузетареактивна електрична енергија  
Категорије потрошње и групе купаца Јед. мјере KM/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh  
Сезона ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
ВС
(зима)
НС
(љето)
 
Назив 
категорије
Назив групе Доба
дана
 
 
110 kV   ВТ 1,4720 0,0837 * -  
МТ - 0,0466 *
-  
35 kV   ВТ 3,9990 0,0896 0,0190  
МТ - 0,0448 -  
10 kV   ВТ 7,8515 0,0916 0,0227  
МТ - 0,0458 -  

*Напомена: за квалификоване купце на 110 kV напону, у складу са чланом 3. Одлуке о тарифама за системскуи помоћне услуге коју је донио ДЕРК (Службени гласник БиХ број 02/16 од 18.01.2016. године), тарифа за прекомјерно преузету енергију из мреже преноса је 0 КМ/kVArh.

*По препоруци Матичног предузећа број 1.1/01-1022-1/18 од 22. 5. 2018. године, упућене свим зависним предузећима, а у циљу усклађивања са Одлуком о измјени Одлуке о тарифама за системску и помоћне услуге коју је донио ДЕРК, број 04-28-5-226-1/17 од 28. 6. 2017.године, неопходно је извршити измјену цијене резервног снабдјевања за купце категогорије 110 kV.

Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додату вриједност.

II

 

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 1. октобра до 31. марта.

Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.

Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 - 22,00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена.

Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 - 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова.

Нaкнaдa зa oбнoвљивe извoрe енергије

Свим купцимa oбрaчунaвa сe нaкнaдa зa oбнoвљивe извoрe енергије у изнoсу oд 0,0052 КM/kWh

(На снази од 01.01.2018.)

Elektrokrajina Информације за купце Тарифе / Цијене ел. енергије Тарифни ставови за резервно снабдијевање